вул. Тростянецька, 19
тел: (044) 566-54-94
факс: (044) 566-54-78
e-mail: info-school291@ukr.net

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

       Сучасна школа потребує докорінного переосмислення парадигми навчання і виховання, оновлення змісту, форм і методів становлення особистості як суб’єкта життєтворчості, створення сприятливих умов для фізичного, психологічного, соціального і духовного здоров’я учнів, їх правового і соціального захисту.

       Педагоги нашої школи вважають, що причиною погіршення здоров’я учнів є навчальне перевантаження. Тому необхідно так вибудовувати освітній процес, щоб учні не зазнавали цих перевантажень. Педагогічний колектив школи поставив перед собою завдання – зберегти і зміцнити здоров’я учнів за допомогою впровадження здоровязбережувальних технологій в освітній процес.

       Здоров’я – це повне, психічне й соціальне благополуччя, а не лише відсутність хвороби, тобто це фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичливі відносини з оточенням, природою й самою собою.

Здоров’я багатовимірне, багатогранне, складне. Його основні складові – фізична, соціальна, психічна, духовна – переплітаються, доповнюють одна одну, взаємоузгоджуються, утворюючи своєрідний феномен.

 

        Здоров’язбережувальні технології – технології, що охоплюють використання засобів, методів і форм фізичного виховання, спрямованих на підвищення показників здоров’я, мотивації до виконання фізичних вправ, регуляції режиму рухової активності.

       Насамперед ми визначили таку мету:

       Проблема збереження здоров’я, стала головною темою нашої школи. Ми прагнемо, щоб дитина навчилася цінувати своє здоров’я, намагалася не тільки зберегти його, а й активно створювати. Освітній процес в школі побудований таким чином, щоб він не тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості. Ми впроваджуємо такі здоровязбережувальні технології:

        організаційно – педагогічні – визначення структури навчального процесу, що сприяє подоланню перевтоми, гіподинамії та інших джерел дезадапційних станів;

        психолого – педагогічні – психолого – педагогічний супровід усіх елементів навчально – виховного процесу, що проявляється у взаємодії педагога з учнями;

        навчально – виховні – навчання учнів культури здоров’я, мотивація їх здорового способу життя, запобігання шкідливим звичкам, освіта батьків щодо збереження й відновлення здоров’я їхніх дітей;

        соціально – адаптаційні та особистісно – розвивальні – спрямовані на збереження і зміцнення психічного здоров’я учнів, підвищення ресурсів психологічної адаптації особистості. Це різноманітні соціально – психологічні тренінги, практикуми, до участі в яких запрошуємо медичних і педагогічних працівників, батьків;

        фізкультурно – оздоровчі – спрямовані на фізичний розвиток учнів і реалізується на уроках фізичної культури, під час відвідування спортивних гуртків;

        санітарно – гігієнічні – забезпечення належних санітарно – гігієнічних умов, спостереження за динамікою здоров’я учнів, профілактичні заходи.

Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу ДСанПІН 5.2.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, відповідальність за виконання санітарних правил і норм покладається на засновника (власника) та керівника загальноосвітнього навчального закладу. Щоденний контроль за виконанням чинних санітарних правил і норм здійснює керівник та медичний персонал загальноосвітнього навчального закладу, а також відповідальна особа, призначена наказом керівника загальноосвітнього закладу.

Здоровязбережувальні технології ми реалізуємо через такі напрями діяльності:

 

Очікуваними результатами є:

        набуття учнями навичок здорового способу життя;

        створення системи оздоровчої роботи в школі;

        зміцнення психічного і фізичного здоров’я учнів;

        набуття учнями досвіду подолання життєвих трудностей;

        усвідомлення учнями користі активного здорового способу життя;

        виховання в учнів необхідності постійного духовного і фізичного розвитку, що сприятиме їхньому соціальному становленню в суспільстві.

 Упровадження здоровязбережувальних технологій у освітній процес:

        Профілактика шкідливих звичок виховання в учнів негативного ставлення до вживання алкоголю, нікотину, наркотичних речовин через виховні заходи, зустрічі з медичними працівниками, шкільні конференції, форуми здоров’я.

        Організація рухової діяльності – забезпечення гурткової роботи спортивного напрямку – туристичний, секція футболу, спортивних – танців, плавання, оздоровчий гурток «Здоров’я», організація і проведення походів, екскурсій, днів здоров’я, спортивно – родинних свят, змагань.

        Психофізична регуляція: створення комфортного мікроклімату в класі, школі, прищеплення навичок спілкування, регулювання конфліктних ситуацій.

        Організація роботи з безпеки життєдіяльності: проведення бесід, інструктажів з безпеки життєдіяльності, тренувань, навчань з правил дорожнього руху тощо.

        Режим харчування: забезпечення учнів гарячим харчуванням, особливо дітей груп продовженого дня, валеологічна освіта учнів.

        Упровадження валеологічних технологій націлено на створення можливостей індивідуальної освітньої траєкторії для кожного учня, вибір свого стилю і темпу навчання.

За результатами діагностики ціннісних орієнтацій учнів 10-11-х класів серед усіх життєвих цінностей здоров’я обрали пріоритетом 99,6% учнів. Учні усвідомлюють необхідність здорового способу життя, а також те, що вони щодня постають перед вибором, який впливатиме на їхнє майбутнє. Щоб підготувати учнів до свідомого дотримання здорового способу життя, а також попередити раннє статеве життя, практичний психолог та медичні працівники проводять з учнями профілактичні бесіди на такі теми:

       Ми формуємо в учнів уміння коригувати свій фізичний і психічний стан здоров’я, залучаємо їх до фізкультурно-спортивних заходів.

     Важливу роль відіграє пропаганда здорового способу життя у старшій школі. Зокрема, ураховуючи вік учнів, їхні індивідуальні захоплення спортом, ми ставимо перед собою такі завдання:

        підвищити рівень знань учнів у питаннях безпеки життєдіяльності;

        виховувати потребу у здоровому способі життя;

        формувати в учнів цілісне розуміння здорового способу життя;

забезпечити ефективну роботу лекторію з пропаганди здорового способу життя.

Досягнення показників здорового клімату у школі:

Педагогічний колектив школи організовує здоровий та змістовий відпочинок дітей. Причому спланований цей відпочинок так, щоб кожний учень знайшов собі цікаве і змістовне заняття. Тому пропонуються вечори відпочинку, засідання клубів за інтересами, дебати, змагання ерудитів, «круглі столи», шкільні вистави та багато інших цікавих заходів. Але найбільш корисним є відпочинок на спортмайданчиках, в спортивних залах, басейні. Створено широкий спектр можливостей оздоровчого відпочинку: спортивні секції, гуртки, творчі об’єднання, клуби з питань здорового способу життя, позакласна робота, яка базується на здоров’язбережувальних технологіях.

       Проблему здоров’язбережувальної діяльності в школі неможливо відділити від організації фізкультурно оздоровчої роботи з учнями. В другій половині дня учні відвідують спортивні секції, які створення та працюють у школі, гуртки, творчі об’єднання з питань здорового способу життя. Для дітей проходять заняття, що включають рухливі ігри на свіжому повітрі, загальнорозвиваючі вправи, спортивні естафети, змагання, щорічно проводиться загальношкільний «День здоров’я» із залученням всіх дітей, вчителів, батьків. Оптимізація рухового режиму учнів – один із чинників, що дозволяє наблизити шкільне середовище до природного середовища дитини.

Програма дослідно – експериментальної роботи

«Здорове дозвілля - складова здорового способу життя»

на 2017 – 2019 роки

 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • процес формування правильного ставлення до активного та здорового дозвілля учасників навчально – виховного процесу.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • комплекс організаційно – методичних заходів з удосконалення системи фізичного виховання, спрямованих на підвищення рівня рухової активності школярів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • активізувати, урізноманітнити і підвищити рівень роботи з організації позитивного дозвілля учнів 1- 11 класів з урахуванням їх вікових особливостей і потреб сьогодення;
 • створити мотивацію здорового способу життя серед учнівської молоді.

ЗАДУМ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • зміцнення фізичного здоров’я школярів. Для цього необхідно впровадити ефективні форми збагачення фізичного здоров’я. Запорукою формування здорової особистості є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчально – виховного процесу.

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • якщо залучити 100% учнів до змістовного, активного, здорового дозвілля, то можна сформувати фізично- гармонійну особистість, яка усвідомлює стратегію формування здорового способу життя з високими освітніми досягненнями.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • створити високі соціальні засади, які націлені на зміцнені здоров’я учнів;
 • сприяти емоційному, соціальному і фізичному розвитку кожної особистості;
 • пропагувати та підтримувати здоров’я учасникам освітнього процесу;
 • впроваджувати політику, яка сприяє фізичному зміцненню та збереженню здоров’я підростаючого покоління;
 • стимулювати та заохочувати особистість до професійного розвитку;
 • виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей;
 • активне залучення до позакласної роботи батьків учнів.

ЗАКОНОДАВЧО – НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • закони України «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт»;
 • Указ Президента України від 23 червня 2009р. № 478 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвиток дитячо – юнацького спорту в Україні»;
 • Комплексної програми профілактики захворювань і формування здорового способу життя населення, затвердженої постановою Ради Міністрів України від 7 грудня 1989р. № 305.
 • Наказ Департаменту освіти і науки, молоді і спорту від 21.07.2009 № 486 «Про систему організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх закладах»;
 • Указ Президента від 09.02.2016 №42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Етапи реалізації програми

 

з/п

Зміст роботи

Строк виконання

Очікуванні результати

Підготовчий етап (вересень –   грудень 2017р.)

1

Провести наради, педраду, засідання МО керівників шкільних гуртків та секцій для підготовки педагогів та працівників школи до інноваційної діяльності.

Серпень

Готовність педагогів та працівників до участі в дослідницько – експериментальній роботі. Створення творчої групи вчителів для впровадження проекту.

2

Визначення форм та методів здоров’язбережувальних технологій.

Серпень

Вироблення позитивного ставлення школярів до фізичної культури та спорту.

3

Створення загону волонтерів учнівського самоврядування школи.

Вересень

Пропаганда моделі поведінки формальних лідерів за програмою «РІВНИЙ – РІВНОМУ».

4

Організація діяльності педагогічного колективу, спрямованої на створення комфортного емоційно – психологічного клімату в школі.

Вересень

Жовтень

Позитивні внутрішні надбання школярів, які можуть бути використані в професійній діяльності.

5

Методично оперативна нарада класних керівників, керівників гуртків «Ігрова діяльність в канікулярний період».

Жовтень

Грудень

Березень

Забезпечити активне дозвілля школярів в канікулярний період.

6

Формування валеологічного середовища.

Протягом етапу

Підвищення рівня фізичного, психічного здоров’я учнів, розвиток навичок здорового способу життя.

7

Проведення семінарів, тренінгів, конференцій з батьками за темою: «Здорове дозвілля – складова здорового способу життя».

Протягом етапу

Створення батьківського клубу «Партнер» та активізація батьківської громадськості в участі дослідно – експериментальної роботи.

8

Впровадження в школі матеріалів з питань збереження здоров’я та активного відпочинку.

Протягом етапу

Розширення секцій, гуртків, спортивно – оздоровчого та валеологічного напрямку.

Концептуально – діагностичний етап (грудень 2017 – травень 2018рр.)

1

Розроблення персональних Листів здоров’я на кожного школяра.

Грудень

Створення моніторингової системи школярів.

2

Впровадження науково педагогічних ідей з питань здорового способу життя в практику школи.

Протягом етапу

Створення культурологічного середовища (банку даних гуртків), оздоровлення емоційного простору школи.

3

Модернізація системи гурткової роботи школи з фізкультурно – оздоровчого напрямку.

Протягом етапу

Забезпечення підвищення кваліфікації керівників спортивних гуртків та секцій.

4

Здійснювати соціально – педагогічний супровід учнів пільгових категорій, дітей із сімей, які потрапили в складні соціальні умови.

Протягом етапу

Залучити їх до занять у гуртках, участь у профілактичних заходах.

5

Запровадити та розробити традиційний День здоров’я.

Лютий

Активізувати, урізноманітнити і підвищити рівень рухової активності учнів.

6

Розробити курс лекцій для учасників освітнього процесу з питань здорового дозвілля.

Грудень

Березень

Підвищення рівня роботи з організації позитивного дозвілля учнів.

Формувальний етап (травень 2018 – травень 2019)

1

Покращення «оазисів» здоров’я: спортивного майданчика, шкільного басейну, спортивних та хореографічного залів.

Травень –

серпень

Поліпшення фізичного середовища школи.

2

Розширення співпраці з батьківською громадськістю з питань формування здорового способу життя.

Вересень

Січень

Узгоджений вплив школи та сім’ї займатися фізкультурою та спортом школярів.

3

Психолого – педагогічна діагностика учнів 1-х, 5-х, 10-х класів.

Вересень

Листопад

Березень

Визначення проблем адаптації.

4

Провести презентацію гуртків, спортивних секцій, творчих об’єднань.

Вересень - жовтень

Масове залучення дітей до творчої, спортивної і туристичної діяльності.

5

Експериментальне впровадження організованого рухового режиму дня.

Жовтень - лютий

Підвищення функціональних можливостей підліткового організму.

6

Масове охоплення дітей та підлітків регулярними заняттями фізичною культурою та спортом.

Вересень - жовтень

Поліпшення фізичного розвитку та успішності учнів.

7

Апробація системи рухової активності (фізкультхвилинки, ігри на перервах) та опанування мистецтва плавання.

Протягом етапу

Позбутися негативного впливу гіпокінезії на дитячий організм.

8

Впровадження інтерактивних методів навчання та виховання.

Протягом етапу

Позитивні тенденції зміни ставлення учнів до свого здоров’я та здорового, активного дозвілля.

Узагальнювальний етап (травень – жовтень 2019 р.)

1

Проведення моніторингового дослідження стану фізичного, психічного й морального здоров’я учнів.

Травень - жовтень

Визначення факторів, о впливають на виникнення фізичних та емоційних перевантажень, які призводять до погіршення стану фізичного та психічного здоров’я учнів.

2

Відслідковувати здоров’я учнів.

Травень

Вересень

Аналітичні висновки про рівень здоров’я учнів.

Коригувальний етап (жовтень – грудень 2019 р.)

1

Забезпечення сталості впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес.

Протягом

етапу

Створення своєї моделі «Школа сприянню здоров’я».

2

Коригування та зміни освітнього процесу в фізкультурно - оздоровчому напрямку.

Протягом етапу

Врахування гендерних особливостей сприйняття інформації підлітками.

min os

guon2

darrada

kievtest

daros

metod